Categories:

Özel Eğitim;

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim  alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Hasta ilk önce Sağlık kurulu olan bir devlet hastanesine Sağlık Kurulu Raporu almak için başvurur. Yapılan tetkiklerde  özel eğitim alması gerektiği ortaya çıkar  ve özür oranı %20 ve üzeri olur ise

Eğer okula gitmiyorsa ikamet ettiği ilçenin Rehberlik ve Araştırma Merkezine, Okula devam ediyorsa okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvurur ve ücretsiz eğitim raporu çıkarttırır.

Özel eğitim ayda kaç seans verilir 

Özel eğitim alan bireylere ayda 8 seans bireysel eğitim veya 8 seans bireysel eğitim ve 4 seans grup eğitimi olmak üzere 12 seans eğitim verilir.

seans süreleri 45 dakikadır.

Engelliler ilköğretimde hangi eğitim modellerinden faydalanabilir 

Engelliler, ilköğretimde özel  sınıflarda , kaynaştırma sınıflarında ya da engel durumlarına uygun olan okullarda eğitim alabilirler.

Engellilerin ilköğretimde hangi eğitim modelinden faydalanacağı nasıl belirlenir 

Engellinin ilköğretimde hangi kapsamda eğitim alacağını belirlemek için rehberlik araştırma merkezlerine (RAM) başvurulur. Sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumuna uygun olan eğitim modeli, rehberlik araştırma merkezinde (RAM) engelli yakınıyla birlikte yapılan değerlendirmenin ardından belirlenir.

Engellilere yönelik mesleki eğitimler için hangi kurum /kuruluşlara başvurmak gerekir 

Meslek edindirme kurslarından yararlanmak isteyen engelli bireylerin Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine, mesleki eğitim merkezlerine ve halk eğitim merkezlerine başvurabilirler. Ayrıca belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından açılan mesleki eğitim kursları da bulunmaktadır, engelli bireyler bu kurslardan yararlanmak için kursu açan kuruma başvurmalıdır.

Engelli maaşı;

Engelli sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri oranda engelli olduklarını belgeleyen, kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının altında bir gelire sahip olan Türk vatandaşlarına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ödenen maaştır.

Türk vatandaşı olan, %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, kendisine nafaka bağlanmış ya da bağlanması mümkün olmayan, kişi başına düşen geliri kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan bireyler engelli maaşı alabilir

Engelli maaşı başvurusu nereye yapılır 

Engelli maaşı almak için ikamet edilen ilçe kaymakamlığındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat edilir.

Engelli maaşına başvurmak için gerekli  belgeler nelerdir 

Engelli sağlık kurulu raporu, kimlik fotokopisi, başvuru formu, engellinin vasisi var ise vasi kararı örneği, engellinin vekili varsa vekaletname örneği.

Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur 

Engelli maaşını kesilmesini gerektiren sebepler 3 ay içinde bildirilmezse, geriye dönük yapılan incelemede haksız yere alındığı tespit edilen maaşlar yasal faiziyle birlikte engelliden veya vasisinden geri alınır

Aynı evde birden fazla engelli varsa her birisi için ayrı maaş başvurusu yapılabilir mi 

Aynı evde birden fazla engelli bulunduğunda, kişi başına düşen gelir muhtaçlık sınırının altında ise ve engelli maaşı için aranan diğer şartlar mevcutsa her biri için ayrı maaş başvurusunda bulunabilir

Engelli maaşı başvurusu için 18 yaşını doldurmuş engellide vesayet şartı aranır mı 

Maaş başvurusu yapılırken eğer engelli 18 yaşını doldurmuş ve vekaletname veremeyecek derecede ağır engelli ise vesayet şartı aranır.

Engelli maaşı hangi dönemlerde ödenir 

Engelli maaşı üçer aylık dönemlerde ödenir.

Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir 

Engellinin ölümü, engellinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, engellinin maaştan feragatı, engelli ya da 18 yaşından küçük engelli yakınının sosyal güvenceye sahip olması, 18 yaşından küçük engellinin 18 yaşını tamamlaması, her ne suretle olursa olsun kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının üzerinde gelir elde edilmesi, süreli engelli sağlık kurulu raporunun süresinin dolmasına rağmen yeni raporun 1 yıl içinde vakfa verilmemesi, adres değişikliğinin 1 yıl içinde vakfa bildirilmemesi, engelli maaşının aralıksız 1 yıl alınmaması durumlarında engelli maaşı kesilir.

Evde bakım ücreti nedir 

Engelli sağlık kurulu raporuyla engelli olduğu belgelenen, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyen kişilerin yakınlarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri tarafından ödenen ücrettir.

Evde bakım ücretini kimler alabilir 

Ağır engelli olduğu engelli sağlık kurulu raporunun sonuç bölümündeki ağır ibaresi ‘evet’ yazılarak belgelendirilen kişilerin yakınları şu şartlarla evde bakım ücreti alabilir: Engelli başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek durumda olmalı, kişi başına düşen gelir, aylık net asgari ücretin üçte ikisinin altında olmalı. Ayrıca engelliye bakacak yakını onun bakımı için günde en az 8 saat ayırmalı.

Evde bakım ücreti başvurusu nereye yapılır 

Evde bakım ücreti almak için ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine başvurmak gerekir.

Engelli kimlik kartı nedir 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerince engellilere verilen kimlik kartıdır. Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mevzuatta münhasıran engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır.

Engelli kimlik kartını kimler alabilir 

Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili yönetmeliğe göre düzenlenmiş raporla %40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen kişiler engelli kimlik kartı alabilir.

Engelli kimlik kartı başvurusu nereye yapılır

Engelli kimlik kartı almak için yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

Engelli kimlik kartına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir

Engelli sağlık kurulu raporu aslı ya da onaylı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğaf.

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz nasıl gerçekleştirilebilir 

Engelli sağlık kurulu raporuna engelli, engelli velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, rapor alacak kişi, farklı bir rapor vermeye yetkili en yakın hastaneye gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Raporların farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve rapor tanzim edilmesi amacıyla il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderili. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Beyaz Kart(engelli kartı) nedir 

Engelli Kartı (Beyaz Kart); ‘’Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip kişilerin kullanabileceği seyahat kartıdır. Yurt dışından ve özel hastanelerden alınmış olan raporlar kabul edilmektedir.

Engelli kartı(beyaz kart) almak için nereye başvurmak gerekir 

Engelli kartı (beyaz kart) almak için İETT’ye bağlı başvuru merkezlerine başvurmak gerekmektedir.

Engelli kartı (beyaz kart) almak için hangi belgeler gereklidir 

Varsa engelli kimlik kartı fotokopisi veya engellilik bilgisinin nüfus cüzdanına işlenmiş halinin fotokopisi, fotokopi yoksa %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu aslı ve fotokopisi, kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve Vakıfbank paso hesabına yatırılacak kart ücretine ait dekont.

Refakatli Engelli kartı (refakatli beyaz kart) nedir

‘’Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş (%50 ve üzeri, raporun ağır engelli kısmında ‘’EVET’’ ibaresi olan) engelli sağlık kurulu raporuna sahip kişilerin kullanabileceği seyahat kartıdır.

RefakatliEngelli Kartı (refakatlibeyaz kart) almak için gerekli belgeler nelerdir 

Refakatlibeyaz kart (refakatliengelli kartı) almak için İETT’ ye bağlı başvuru merkezlerine başvurmak gerekmektedir.

RefakatliEngelli kart (refakatlibeyaz kart) almak için gerekli belgeler nelerdir 

%50 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi (Ağır engelli ibaresi belirtilmiş olmalıdır), engelli kimlik kartı aslı ve fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Vakıfbank paso hesabına yatırılacak kart ücretine ait dekont.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmetleri nelerdir 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK), engellilere yönelik olarak engelliye uygun bir ortamda, eğitim görmek istedikleri branşta etkili ve verimli bir eğitim almaları amacıyla, özel olarak geliştirilen program ve teknikleri uygulayarak ve ders araç gereci temin ederek mesleki eğitimlerle beraber kültür sanat eğitimleri gerçekleştirmektedir.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir